Suomen on oltava kokoaan suurempi ympäristövaikuttaja

Keskustan ilmasto-, energia- ja ympäristölinjaus

Keskusta.fi / Ohjelmia ja politiikkaa / Muita ohjelmia ja linjauksia / Keskustan ilmasto-, energia- ja ympäristölinjaus

paasky.pngILMASTO

Keskustan teesit

1. Suomi ratkaisijana ilmastonmuutoksen torjunnassa maailmanlaajuisesti

•    Suomelle kokoaan suurempi hiilikädenjälki: suomalaisella osaamisella ja vienti-innovaatioilla saadaan aikaan globaaleja päästövähennyksiä.
•    Suomi vauhdittaa päästöjä vähentävää digitalisaatiota sekä energia- ja materiaalitehokkaita tuotantoprosesseja.
•    Suomi edistää uusien kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien yritysten syntyä ja kehitystä osana vahvaa startup- ja kasvuyrityskulttuuria.

2. Suomi pienentää hiilijalanjälkeään entisestään

•    Suomi kantaa kansallisilla toimilla oman vastuunsa päästövähennyksistä ja tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2045.
•    Suomi mahdollistaa ja kannustaa kansalaisia arjen ilmastotekoihin, joissa yhteisöillä, yrityksillä, kunnilla ja maakunnilla on merkittävä rooli.
•    Liikenteen muutos vähäpäästöiseksi tapahtuu digitalisaation, uusien palvelumallien ja erilaisten käyttövoimaratkaisujen avulla.
•    Suomi kasvattaa aktiivisesti hiilinieluja.

3. Lisää kunnianhimoa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan

•    EU:n johdolla tähdätään Pariisin sopimuksen kunnianhimoisten tavoitteiden globaaliin saavuttamiseen.
•    Päästökauppaa vahvistetaan oikeudenmukaisemman ilmastopolitiikan välineenä.
•    Ilmastonmuutoksen hillintä on Suomen kehityspolitiikan keskiössä.

***

ENERGIA

Keskustan teesit

1. Hiilineutraali Suomi viimeistään 2045
•    Suomi kieltää kivihiilen energiakäytön viimeistään 2029. Nopeammalla aikataululla kivihiilestä luopuville tarjotaan kannustimia korvaaviin investointeihin.
•    Edistetään energiatukien ja -verotuksen kautta hiilivapaita ja vähähiilisiä energiamuotoja.

2. Älykkäät ja joustavat energiaratkaisut
•    Digitaalisuuden avulla älykkäitä ja tehokkaita ratkaisuja energian tuotantoon ja kulutukseen.
•    Edistetään hajautettua ja paikallista energiantuotantoa.
•    Sääntely ja esteet puretaan, jotta pientuotanto, energian varastointi ja kysyntäjousto pääsevät kehittymään.

3. Huoltovarmuus, omavaraisuus ja kansainväliset energiamarkkinat
•    Vahva kotimainen perusvoima ja säätövoima turvataan.
•    Energiasektorilla varaudutaan poikkeustiloihin ja osataan toimia kriiseissä.
•    Energian vientipotentiaali ja kansainväliset energiamarkkinat ovat Suomelle mahdollisuus.

 

***

YMPÄRISTÖ

Keskustan teesit

1. Luonnon monimuotoisuus turvataan

 • Lisärahaa vauhdittamaan vapaaehtoista suojelualueiden perustamista.
 • Perustetaan suojelun verkkokauppa mahdollistamaan kansalaisille lisää vapaaehtoisia suojelutoimia.
 • Suurpetojen kantojen elinvoimaisuudesta huolehditaan, kuitenkin siten etteivät ne aiheuta vaaraa ihmisille tai tuotanto- ja lemmikkieläimille eivätkä kohtuutonta haittaa porotaloudelle.
 • Monimuotoisuutta uhkaavien vieraslajien leviämistä on estettävä.
 • Ihmisten oikeus monimuotoiseen lähiluontoon turvataan kaikkialla Suomessa.


2. Puhtaat sisävesistöt, kallis pohjavetemme, Itämeri ja jätevedet

 • Turvetuotannon pitää olla ympäristön kannalta kestävää. Uudelta turvetuotannolta sekä vanhojen jatkoluvilta edellytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa vesistöpäästöjen vähentämiseksi. Jatkossa tuotantoa tulee suunnata myös uusiin turvetuotteisiin.
 • Vesistöjen ja jätevesien puhdistus kemikaaleista ja mikromuovista.
 • Itämeren ja sisävesien kuormitusta vähennetään metsä- ja maatalouden, turveteollisuuden sekä yhdyskuntien vesiensuojelua parantamalla.


3. Taistelu muovia vastaan muovinkäytön vähentämisen, muovikieltojen, korvaavien biotuotteiden ja kierrätyksen avulla

 • Selvitetään keinot muovihaasteen ratkaisemiseksi tuotteiden elinkaarimallien avulla.
 • Kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä vähennetään.
 • Edistetään kosmetiikka- ja vaateteollisuuden mikromuovikieltoa.
 • Pitkäkestoisten muovituotteiden kierrätystä sekä uudelleenkäyttöä tehostetaan ja muovituotteita korvataan biopohjaisilla tai biohajoavilla tuotteilla.


4. Maataloudelle tukea ja keinoja ympäristöhaasteisiin vastaamiseen

 • Vauhtia karjanlannan separointiin sekä rakeistamis- ja biokaasuhankkeisiin.
 • Maatalouden ympäristökorvauksen kohdentamista tulee jatkossa kehittää ja kohdentaa paremmin, jotta elinvoimainen maatalous ja puhdas ympäristö voivat jatkaa käsi kädessä.
 • On perustettava foorumi puimaan maatalouden ympäristöhaasteita. Suomalainen maatalous ansaitsee avointa dialogia myös ympäristöasioista.

Keskustan ilmasto-, energia- ja ympäristölinjaus, lue tästä>>