Hämeenlinnan Keskusta

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Kunnat / Hämeenlinna / Hämeenlinnan Keskusta

Hämeenlinnan Keskusta


Hämeenlinnan Keskusta on Hämeenlinnan asioista ja kestävästä kehityksestä alueellisesti tasa-arvoisesti huolehtiva puolue. Hämeenlinnan Keskusta panostaa myös tulevalla valtuustokaudella kantakaupungissa ja pitäjissä asuvien kuntalaisten kuulemiseen ja paikallisen kansanvallan toteutumiseen. Lisäksi Hämeenlinnan Keskusta ajaa hämeenlinnalaiseen hallintoon ja poliittiseen johtamiseen muutosta ja vaatii läpinäkyvämpää politiikkaa.


Johtokunnan yhteystiedot alla.

pj Marjatta Rahkio, 0500-165335,  marjatta@rahkio.fi

 Puheenjohtajan blogi 

 Valtuustoryhmän kuulumiset

vappureskalla2013.jpg

 

elomessut2010b.JPG


JOHTOKUNNAN JÄSENET 2016
- Puheenjohtaja Marjatta Rahkio,

0500 165 335, marjatta@rahkio.fi

- Varapuheenjohtaja Heikki Koskela, 050 374 3938, heikki.koskela@aina.net

- Sihteeri Riikka Helenius, 050 380 9540, riikka.helenius@gmail.com

- Rahastonhoitaja Leena Pietilä, 0400 485 808, leena.pietila@elisanet.fi

-Muut johtokunnan jäsenet:

-Aulis Veteläinen, 0400 801 697, aulis.vetelainen@pp1.inet.fi

- Erkki Ahtiainen, 0400-627753, erkki.ahtiainen@gmail.com, Hauho
- Pertti Mikkola

 0505867569,  Hauho

-Hannu Silpola, hannu.silpola@pp.armas.fi, 050-5305456, Lammi

-Keijo Tonteri, keijo.tonteri@netti.fi, Tuulos

- Matti Saarinen, matti.saarinen@gmail.com,Renko
- Pekka Saarenkivi, 0500-381150 Renko

- Seppo Mäenluoma, maenluoma@konehuoltomaenluoma.fi, Kalvola

- Sinikka Haapsamo, sinikka.haapsamo@gamail.com (keskustanaiset)

-Kalle Niemi, (keskustanuoret)

 

SUOMEN KESKUSTA RP:N HÄMEENLINNAN KUNNALLISJÄRJESTÖN SÄÄNNÖTYhdistyksen nimi ja tarkoitus


1 §

Yhdistyksen nimi on Keskustan Hämeenlinnan kunnallisjärjestö ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki ja toimialue Hämeenlinna.

Suomen Keskusta r.p:tta nimitetään näissä säännöissä puolueeksi tai Keskustaksi, sen maakunnallista jäsenyhdistystä piiriksi ja tätä yhdistystä kunnallisjärjestöksi.

Muissa kuin virallisissa yhteyksissä voidaan käyttää nimeä Hämeenlinnan Keskusta.

2 §

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on:

- herättää toimialueellaan kansalaisissa yhteiskunnallisten ja valtiollisten asioiden harrastusta isänmaan ja kansan etua silmällä pitäen, kasvattaa heidän yhteiskunnallista vastuuntuntoaan sekä yhdistää väestö ajamaan Keskustan avulla tehokkaasti asioitaan,

- kehittää yhteiskunnan jäsenten taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oloja Keskustan ohjelman ja periaatteiden mukaisesti,

- toimia kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen kehittämiseksi, kansanvallan laajentamiseksi ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi,

- tähdentää hengellisten ja sivistyksellisten arvojen sekä suvaitsevaisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioituksen merkitystä kansalaisten elämässä,

- osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan Keskustan ja piirin tarkoituksen ja näiden sääntöjen mukaisesti sekä

- edistää keskustalaisten sanomalehtien ja kirjallisuuden levikkiä ja tukea puolueen periaatteita kannattavien sanomalehtien toimintaa.

3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi Keskustan kunnallisjärjestö:

- osallistuu edustajiensa avulla kunnallishallintoon sekä yhteiskunnallisiin toimiin maakunnallisissa yhteisöissä, taloudellisissa laitoksissa ja yrityksissä sekä ammatillisissa aatteellisissa järjestöissä ym. luottamustehtävissä,

- vastaa eduskuntavaaleihin, tasavallan presidentin välittömiin vaaleihin, europarlamenttivaaleihin, seurakuntavaaleihin, mahdollisiin kansanäänestyksiin sekä tarvittaessa niitä edeltäviin jäsenäänestyksiin tai esivaaleihin liittyvistä toimenpiteistä,

- johtaa toimialueellaan Keskustan kunnallispoliittista toimintaa ja vastaa kunnallisvaaleista,

- pitää kunnan asukkaat tietoisina vireillä olevista ja valmistuneista kunnallisista suunnitelmista, tehdyistä päätöksistä ja muista kuntaa ja kuntalaisia koskevista asioista,

- ohjaa jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten osallistumista seurakunnan, taloudellisten yritysten ja laitosten sekä aatteellisten ja työmarkkinajärjestöjen vaaleihin,

- harjoittaa julkaisutoimintaa sekä

- järjestää kokous-, koulutus-, esitelmä- ja puhetilaisuuksia sekä toimii muutenkin yhteiskunnallisen valistuksen levittämiseksi vastaavanlaisia laillisia ja hyväksyttyjä keinoja käyttäen.

4 §

Kunnallisjärjestö noudattaa toiminnassaan yleistä, erikseen hyväksyttyä, julkista ohjelmaa.

Jäsenet

5 §

Kunnallisjärjestön jäseniksi pääsevät vain ne rekisteröidyt Keskustan ja sen nais- ja nuorisojärjestöjen jäsenyhdistykset, joissa jäseninä saavat olla vain sellaiset henkilöt tai yhdistykset, jotka yhdistyslain mukaan saavat kuulua valtiolliseen yhdistykseen.

6 §

Jokainen jäsenyhdistys suorittaa vuosittain kunnallisjärjestön syyskokouksessa määrättävän jäsenmaksun. Jäsenistä pidetään luetteloa.

7 §

Jos jäsenyhdistys tahtoo erota kunnallisjärjestöstä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eropäätöksestään edustajansa kautta kunnallisjärjestön kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyhdistyksen eroamisesta tehtäköön merkintä jäsenluetteloon.

8 §

Jäsenyhdistys, jonka toiminta herättää yleistä pahennus tai on Keskustan ohjelman, puolue-elinten päätöksien, sääntöjen tai periaatteiden vastaista tai joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa puolueelle tai joka ei enää täytä laissa tai puolueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai joka toistuvasti laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai muiden jäsenvelvollisuuksiensa noudattamisen voi kunnallisjärjestön kokous johtokunnan esityksestä erottaa, ellei annetusta kirjallisesta varoituksesta ole apua.

Tällaista päätöstä varten tulee pyytää Keskustan hallituksen lausunto.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenyhdistykselle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

9 §

Kun jäsenyhdistys eroaa tai erotetaan kunnallisjärjestöstä, se menettää kaikki suorittamansa maksut.

Eroava jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan kaikki ne erääntyneet jäsenmaksut tai muut puolueen päätöksiin perustuvat erääntyneet suoritukset, jotka koskevat edellisiä aikoja tai sitä kalenterivuotta, jonka aikana eroamisilmoitus tehtiin.

Kunnallisjärjestön kokoukset

10 §

Kunnallisjärjestön vuosikokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana sekä muita kokouksia, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/5 jäsenyhdistyksistä sitä johtokuntiensa kokousten pöytäkirjaotteilla kirjallisesti vaatii.

11 §

Kunnallisjärjestön kokoukset kutsutaan koolle paikkakunnalle yleisesti leviävässä Keskustan tai muussa sanomalehdessä vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella.

12 §

Kunnallisjärjestön kokouksissa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla. Läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä.

Päätökseksi tulee äänioikeutettujen enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jollei kokous toisin päätä.

Kullakin kunnallisjärjestöön kuuluvalla jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kunnallisjärjestön kokouksiin niin monta äänivaltaista edustajaa kuin sillä on erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneita henkilöjäseniä. Jokaisella edustajalla on yksi ääni.

13 §

Välittömästi kunnallisvaalien jälkeen kunnallisjärjestön johtokunta ja Keskustan kunnanvaltuustoryhmä yhdessä valmistelevat kunnallisjärjestön kokoukselle pohjaesityksen kunnallisiin hallintoelimiin valittavista Keskustan edustajista. Lopullisen ehdotuksen valittavista henkilöistä tekee kunnallisjärjestön kokous.

Jos kunnanvaltuustoryhmä joutuu poikkeamaan kunnallisjärjestön kokouksessa hyväksytystä ehdotuksesta, valtuustoryhmän on annettava kunnallisjärjestölle selvitys poikkeamisen syistä. Selvitys käsitellään kunnallisjärjestön yleisessä kokouksessa.

14 §

Kunnallisjärjestön vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,

2. todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. esitetään kunnallisjärjestön ja kunnanvaltuustoryhmän vuosikertomukset ja päätetään niistä,

4. esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, käsitellään kunnallispoliittiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä ja annetaan evästyksiä kunnanvaltuutetuille ja muille kunnallisissa luottamustehtävissä oleville henkilöille sekä piiri- ja puoluekokoukseen valituille kunnallisjärjestön edustajille,

7. valitaan joka toinen vuosi edustaja ja hänelle varaedustaja puoluekokoukseen,

8. käsitellään muut mahdolliset asiat.

15 §

Kunnallisjärjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat,

3. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta,

4. määrätään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus,

5. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta,

6. päätetään edustajien matkakorvauksista ja tilintarkastajien palkkioista,

7. valitaan kunnallisjärjestön johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi,

8. valitaan kunnallisjärjestön johtokunnan varapuheenjohtaja,

9. valitaan kunnallisjärjestön johtokunnan sihteeri,

10. valitaan muut jäsenet kunnallisjärjestön johtokuntaan,

11. valitaan vaalipäällikkö,

12. valitaan koulutussihteeri,

13. valitaan tiedotussihteeri,

14. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,

15. valitaan yksi edustaja ja hänelle varaedustaja piirin kokouksiin,

16. valitaan edustajat jäsenyhdistysten kokouksiin,

17. valitaan ehdokkaat avoimiksi tuleviin kunnallisiin luottamustehtäviin,

18. valitaan tarvittaessa jäsenet kunnallisjärjestön toimikuntiin kuten työmarkkina- ja yrittäjätoimikuntiin,

19. käsitellään kunnallisjärjestön osallistumista muiden yhteisöjen ja järjestöjen luottamushenkilövaaleihin,

20. käsitellään muut mahdolliset asiat.

16 §

Kunnallisjärjestön muissa kokouksissa käsitellään kokousilmoituksissa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi. Kiinteistön ostamista, myymistä, luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista eikä sääntöjen muuttamista tai kunnallisjärjestön purkamista, yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajien valitsemista tai erottamista taikka tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä koskevaa kysymystä voida ottaa käsiteltäväksi, ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu.

Kunnallisvaalikokoukset

17 §

Keskustan kunnallisvaalivalmisteluista vastaa toimialueellaan kun­nallisjärjestö. Kunnallisjärjestön kokouksissa on päätettävä seuraa­vista johtokunnan valmistelemista asioista:

- vaaliliitosta,

- ehdokaslistan muodostamisesta täyden ehdokasmäärän pohjalta ja siitä, mikä jäsenyhdistys milläkin alueella esittää kunnallisvaaliehdokkaat,

- ehdokaslistasta jäsenyhdistysten kokousten, jäsenten ja johtokunnan tekemien ehdotusten tai jäsenäänestyksen pohjalta,

- ehdokkaita nimettäessä jäsenyhdistysten esitysten muuttamisesta ja jäsenäänestysten tuloksesta poikkeamisesta, kuitenkin enintään yhdellä neljäsosalla (1/4) siitä määrästä, jonka puolue asettaa kunnassa ehdokkaita sekä

- vaaliasiamiehestä ja hänen varamiehestään.

Johtokunnan on järjestettävä äänestysalueissa ehdokkaiden nimeämis­kokoukset ja lähetettävä niihin edustajansa, mikäli alueella oleva jäsenyhdistys ei suorita tehtävää tai jäsenyhdistystä ei ole lain­kaan.

18 §

Milloin puolueen ehdokkaat kunnallisvaaleihin päätetään asettaa jäsenäänestyksen pohjalta, on oikeus esittää ehdokkaita jäsenäänestystä varten jokaisella kunnallisjärjestön jäsenyhdistyksellä, jossa on vain henkilöjäseniä. Jäsenäänestykseen on otettava myös ehdokas, jonka vähintään kymmenen (10) edellä mainittuihin yhdistyksiin kuuluvaa jäsentä on kirjallisesti esittänyt. Kukin jäsen voi yhtyä vain yhteen tällaiseen esitykseen. Jäsenäänestykseen saavat ottaa osaa 5 §:ssä mainittujen jäsenyhdistysten henkilöjäsenet kukin vain yhden yhdistyksen jäsenenä. Äänestyksessä jokaisella on yhtäläinen äänioikeus.

Jollei ehdokkaita ole esitetty enempää kuin puolueella on oikeus niitä kunnassa asettaa, ei jäsenäänestystä ole tarpeen toimittaa. Jäsenäänestyksen tuloksesta voidaan poiketa enintään yhdellä neljäsosalla (1/4) siitä määrästä, jonka puolue on 17 §:n mukaisesti päättänyt asettaa ehdokkaita kunnassa. Tällöinkin on vähintään puolet puolueen ehdokkaista asetettava jäsenäänestyksessä eniten saaneista henkilöistä. Jäsenäänestyksen tulokseen ei tällöin ole katsottava sisältyneen henkilön, jota vaalikelpoisuuden menettämisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa puolueen ehdokkaaksi.

Kunnallisjärjestön hallinto

19 §

Kunnallisjärjestön toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Valtuustoryhmän puheenjohtaja, jäsenjärjestöjen johtokuntien puheenjohtaja sekä vaalipäällikkö, koulutussihteeri ja tiedotussihteeri ovat oikeutettuja osallistumaan johtokunnan kokouksiin, joissa heillä on puheoikeus muttei äänioikeutta; äänioikeus heillä on vain, mikäli he ovat johtokunnan jäseniä.

Johtokunnan jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

20 §

Johtokunta päättää vuoden ensimmäisessä kokouksessaan eri toimihenkilöiden tarkemmasta työnjaosta ja tehtävistä. Puheenjohtaja, sihteeri, vaalipäällikkö, koulutussihteeri ja tiedotussihteeri muodostavat johtokunnan apuna ja alaisuudessa toimivan avainryhmän.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri sekä vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

21 §

Johtokunnan tehtävänä on:

- valmistella kunnallisista ja muista yhteisistä asioista esityksiä,

- huolehtia vaalitoiminnan järjestämisestä kunnan alueella,

- huolehtia kunnallispoliittisten koulutustilaisuuksien ja neuvottelupäivien sekä koko kuntaa käsittävien kokousten ja juhlien järjestämisestä,

- toimia yhteistyössä Keskustan valtuustoryhmän kanssa sen järjestäytymisen ja toiminnan tehostamiseksi sekä valmistella toimialuettaan koskeva kunnallispoliittinen ohjelma ja 13 §:n mukaisesti ehdotus henkilöistä kunnallisiin hallintoelimiin kunnallisjärjestön kokousten käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

- järjestää kunnan asukkaille keskustelutilaisuuksia vireillä olevista ja valmiista kunnallisista suunnitelmista, tehdyistä päätöksistä ja ratkaisuista sekä muista kuntaa koskevista asioista,

- tehostaa Keskustan jäsenten osallistumista taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurijärjestöjen sekä muiden yhteisöjen toimintaan,

- hyväksyä jäsenyhdistykset kunnallisjärjestöön ja pitää niistä luetteloa,

- lähettää piirille heti valinnan tapahduttua ilmoitus kunnallisjärjestön toimihenkilöiden nimistä ja osoitteista,

- määrätä kunnallisjärjestön kokousten aika ja paikka sekä valmistella asiat ja kutsua kunnallisjärjestö koolle,

- toimeenpanna kokousten päätökset sekä

- vastata kunnallisjärjestön varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta.

Toimihenkilöt

22 §

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja:

- johtaa kunnallisjärjestön toimintaa,

- vastaa kokousten koollekutsumisesta,

- johtaa keskustelua johtokunnan ja kunnallisjärjestön kokouksissa lukuunottamatta vuosikokousta,

- huolehtii päätösten toteuttamisesta sekä

- huolehtii yhteydenpidosta Keskustan valtuusto- ja kunnanhallitusryhmiin sekä keskustalaisiin lautakuntien puheenjohtajiin.

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja:

- huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä sekä

- toimii muutoin puheenjohtajan apuna.

Kunnallisjärjestön sihteeri:

- kirjoittaa kokousten pöytäkirjat ja tallettaa ne, hoitaa kunnallisjärjestön arkiston ja käsikirjaston,

- hoitaa kunnallisjärjestön kirjeenvaihdon,

- laatii johtokunnalle ehdotuksen kunnallisjärjestön vuosikertomukseksi kolmena kappaleena ja toimittaa kaksi näistä piirille huhtikuun alkuun mennessä,

- pitää yhteyttä jäsenjärjestöihin sekä

- huolehtii johtokunnan koollekutsumisesta sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Kunnallisjärjestön vaalipäällikkö:

- tekee esityksen vaalitoimintasuunnitelmasta muiden johtokunnan avainryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa,

- johtaa käytännön vaalityötä ja seuraa vaalisuunnitelman toteutumista,

- hoitaa säännöllisesti yhteyttä jäsenyhdistysten vaalityöstä vastaaviin ja hankkii heidän käyttöönsä tarvittavaa materiaalia,

- järjestää vaalityöstä vastaaville ja ehdokkaille tiedotus- ja koulutustilaisuuksia yhteistyössä koulutus- ja tiedotussihteerin kanssa sekä

- huolehtii kunnallisvaalien ehdokashankinnasta.

Kunnallisjärjestön koulutussihteeri:

- kokoaa jäsenistön koulutustarpeet ja näiden pohjalta vastaa paikallisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä yhdessä muiden johtokunnan avainryhmän jäsenten kanssa,

- ohjaa jäsenistöä puolueen järjestämiin piirikohtaisiin tai valtakunnallisiin koulutustapahtumiin,

- tarjoaa tiedollista ja taidollista koulutusta kunnallisille luottamushenkilöille ja jäsenjärjestöjen johtokuntien jäsenille sekä

- järjestää yhdessä muun avainryhmän kanssa yleisötilaisuuksia.

Kunnallisjärjestön tiedotussihteeri:

- seuraa kunnallishallinnon ja yleispolitiikan tapahtumia ja välittää niistä tietoja,

- huolehtii yhteydenpidosta luottamushenkilöihin ja jäsenistöön,

- pitää yhteyttä paikallisiin tiedotusvälineisiin ja välittää niihin tietoja keskustalaisten aloitteista ja toiminnasta,

- toimii yhteistyössä Keskustan maakunnallisen sanomalehden kanssa

- huolehtii siitä, että kuntalaiset tietävät, ketkä ovat keskustalaisia luottamus- ja toimihenkilöitä sekä

- vastaa jäsenhankinnasta ja yhteydenpidosta erityisesti uusiin jäseniin.

Kunnallisjärjestön rahastonhoitaja:

- perii kunnallisjärjestölle tulevat maksut,

- maksaa laskut johtokunnan osoitusten mukaan,

- tallettaa kunnallisjärjestön rahavarat ja hoitaa muun omaisuuden,

- huolehtii siitä, että varojen hankkimista koskevat suunnitelmat tulevat ajoissa käsiteltäviksi sekä

- laatii kalenterivuosittain ehdotuksen kunnallisjärjestön tilinpäätökseksi ja jättää sen johtokunnalle edelleen tilintarkastajille toimitettavaksi.

Kunnallisjärjestön tilintarkastajat:

- tarkastavat tilit ja omaisuuden hoidon sekä

- antavat tarkastuskertomuksen johtokunnalle viimeistään viikon kuluessa siitä, kun tilit on jätetty heidän tarkastettavikseen.

Yleiset säännökset

23 §

Kunnallisjärjestön nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnallisjärjestön sihteeri.

24 §

Kunnallisjärjestön puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa johtokunta joko itse tai valtuutettunsa kautta.

25 §

Toimintansa tukemiseksi kunnallisjärjestö ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla harjoittaa kustannustoimintaa ja toimeenpanee arpajaisia ja varainkeräyksiä. Kunnallisjärjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

26 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten kutsutussa kunnallisjärjestön kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

27 §

Jos kunnallisjärjestö päättää purkautua, sen omaisuus luovutetaan Keskustan Etelä-Hämeen piirille.

28 §

Kunnallisjärjestön purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä kunnallisjärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kummallakin kerralla.

29 §

Näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on hankittava Keskustan hallituksen hyväksyminen.

30 §

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.